Etikcafé är till för dig som arbetar inom den psykiatriska slutenvården. Tillsammans med kollegor och ambassadörer från Hjärnkoll ser ni och diskuterar hela eller delar av Maud Nycanders film ”Sluten avdelning”. Etikcafé ger en kunskap som lever kvar och ökar möjligheten till en mer jämställd relation och en bättre allians mellan personal och patient. En förutsättning för att erbjuda en psykiatrisk vård av god kvalitet även vid komplexa situationer som tvångsvård, suicidalitet, hot och våld.

Du som beställare ansvarar för inbjudan, lokal och andra praktiska arrangemang. Vi tillhandahåller film, studiehandledning och två Hjärnkollambassadörer som utbildats speciellt för Etikcafé. Genom att bidra med sina egna erfarenheter av sluten- och/eller tvångsvård, skapar ambassadörerna förståelse och förändrar perspektiv.

Kostnad

Kostnaderna för att genomföra ett Etikcafé är 15 000 kr. Två ambassadörer leder Etikcaféet tillsammans.

Boka Etikcafé

Maila vår samordnare för att boka ett etikcafé.

Studiehandledning

I studiehandledningen finns förslag på nio olika teman med diskussionsfrågor. Varje tema är knutet till ett eller flera kapitel i filmen. Gemensamt bestämmer ni vilket eller vilka avsnitt som är särskilt intressanta och angelägna för er grupp. Ambassadörerna leder samtalen i grupper om högst 10 personer utifrån handledningens frågeställningar. Det är naturligtvis även möjligt att utveckla egna frågeställningar utifrån materialet. Fundera till exempel gärna på om du ser olika på frågorna som ställs i studiehandledningen beroende på patientens kön, ålder och etnicitet.

De nio temana är:

  • När det är dags för LPT
  • När patienten inte vill leva
  • När stämningen blir hotfull
  • När patienter hotar patienter
  • När beslutet ligger hos patienten
  • När maktförhållandet personal-patient ställs på sin spets
  • När patienten hotas av utvisning
  • När de anhöriga kommer in i bilden
  • När patienten behöver tröstas

Citat från deltagare

“Värdefullt. Kanske den viktigaste åtgärden för ökad förståelse och minskad stigmatisering.”

“Under gruppsamtalen såddes idéer till förbättringar.”

“Mer, så vi kan bygga bättre vård tillsammans.”

“Vi behöver mötas på ett neutralt sätt. En arena utan så mycket laddning.”

“Viktigt att se att patienter inte alltid är sjuka.”